Soumrak homo economicus

Soumrak homo economicus #2020

Soumrak homo economicus Soumrak homo economicus navazuje na sp nou Sedl kovu prvotinu Ekonomie dobra a zla I v tomto textu nalezneme snahu vr tit ekonomii lidsk rozm r a lidem v ru v ekonomii Tom Sedl ek len N rodn ekonomic
 • Title: Soumrak homo economicus
 • Author: Tomáš Sedláček David Orrell Roman Chlupatý
 • ISBN: 9788087506073
 • Page: 109
 • Format: Hardcover
 • Soumrak homo economicus navazuje na sp nou Sedl kovu prvotinu Ekonomie dobra a zla I v tomto textu nalezneme snahu vr tit ekonomii lidsk rozm r a lidem v ru v ekonomii.Tom Sedl ek, len N rodn ekonomick rady vl dy a b val poradce V clava Havla, se ov em tentokr t neobrac ke sv m ten m jako autor, n br jako diskut r, kter r d vede dialog a skrze ot zky a odSoumrak homo economicus navazuje na sp nou Sedl kovu prvotinu Ekonomie dobra a zla I v tomto textu nalezneme snahu vr tit ekonomii lidsk rozm r a lidem v ru v ekonomii.Tom Sedl ek, len N rodn ekonomick rady vl dy a b val poradce V clava Havla, se ov em tentokr t neobrac ke sv m ten m jako autor, n br jako diskut r, kter r d vede dialog a skrze ot zky a odpov di se pokou p ij t na kloub sou asn finan n , politick a spole ensk krizi Za sv ho spole n ka pro diskusi si vybral kanadsk ho matematika a ekonoma Davida Orrella I on pat k naru itel m star ch po dk , kter m je jasn , e bez kroku do nezn ma se skute n ho ozdraven nedo k me.Rozhovor Romana Chlupat ho byl nato en v l t 2011 v anglick m Oxfordu pro rozhlasov vys l n V sledkem je sv a srozumiteln zamy len nad t ce straviteln mi v cmi S pomoc inspirativn ch paralel a metafor ze sv ta fyziky, biologie i literatury, Sedl ek a Orrell pitvaj z klady syst mu, nut k zamy len a nab zej ale nevnucuj e en P i tom, nav c, dok ten e i pobavit.Kniha otev r novou adu nakladatelstv 65 pole edici Double V sporn m form tu v n dvojice osobnost p edstav sv n zory v kontextu aktu ln ho sv tov ho d n M SEDL EK je patrn nejsledovan j m esk m ekonome sou asnosti D ky sv m nekonven n m n zor m a schopnosti propojit ekonomii s ostatn mi obory se v posledn ch letech prosadil i na mezin rodn sc n Jeho kniha Ekonomie dobra a zla byla p elo ena do 11 jazyk a do kala se i sp n ho sc nick ho zpracov n.DAVID ORRELL je kanadsk matematik a publicista Jeho nejzn m j knihou jsou Economyths, v nich skloubil osobn z jem o ekonomii s profesn m z jmem o matematiku a modelov n Tvrd zde, e sou asn mainstreamov ekonomie stoj v mnoha ohledech na chybn ch z kladech, co je podle n j tak jedna z p in st le prob haj c krize Economyths se staly finalistou kanadsk National Business Book Award a byly p elo eny do esti jazyk MAN CHLUPAT je novin a publicista Od roku 2000 p sob v zahrani P isp val nap klad do francouzsk ho OWNI a nebo nsk ho FT V esku dlouhodob spolupracuje s p edn mi ekonomick mi tituly, jako je Euro, Hospod sk noviny a nebo Investi n web Autor knihy rozhovor Ne mocn zem , ve kter se podobn jako v dal ch sv ch aktivit ch v nuje t mat m spojen m s mezin rodn ekonomikou, politikou a pr se kem t chto dvou sv t.
  • UNLIMITED BOOK ☆ Soumrak homo economicus - by Tomáš Sedláček David Orrell Roman Chlupatý
   109 Tomáš Sedláček David Orrell Roman Chlupatý
  • thumbnail Title: UNLIMITED BOOK ☆ Soumrak homo economicus - by Tomáš Sedláček David Orrell Roman Chlupatý
   Posted by:Tomáš Sedláček David Orrell Roman Chlupatý
   Published :2020-02-26T03:05:21+00:00

  379 Comment

  Provokativn nahl dnut na sou asnou ekonomiku a jej stav Roman Chlupat v rozhovoru s ekonomem Tom em Sedl kem a matematikem Davidem Orrellem zkoumaj sou asn p edstavy a modely na nich je postavena modern ekonomika.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *