Eskiler

Eskiler #2020

Eskiler nc tekil ki i hep de i tiYaln z b rakarak beniYaln zl m n o ullu uyla Tan t m B lteninden
 • Title: Eskiler
 • Author: Ezgi Şakar
 • ISBN: 9786054815753
 • Page: 461
 • Format: Paperback
 • nc tekil ki i hep de i tiYaln z b rakarak beniYaln zl m n o ullu uyla Tan t m B lteninden
  • READ KINDLE Ô Eskiler - by Ezgi Şakar
   461 Ezgi Şakar
  • thumbnail Title: READ KINDLE Ô Eskiler - by Ezgi Şakar
   Posted by:Ezgi Şakar
   Published :2020-05-18T02:52:46+00:00

  907 Comment

  Sevgili Ezgi nin kitab elime ula t nda i kapa Sevgili Melek T m hayat n sana insanlara davrand n kadar nazik davranmas n dilerim.diye imzalayarak ne kadar naif bir ruhu oldu unu bir kere daha g sterdi Kargom geldi inde kapa n ok ad m biliyorum, kaleminin de di i sat rlara dokunmaya k yamay m , bir de k zaran yanaklar m Okurken arkada m olmas n n verdi i samimiyetten g alarak daha dikkatle de erlendirdim yazd sat rlar Yeni yaz lar nda aray n n daha net sonu lara ula aca na inan yorum t m ruhumla [...]

  iir zordur , ruhun derinliklerine inmen gerekir karmal s n kilitli kalan ne varsa.Ezgi akar, bu ilk iir kitab nda , bizi duygular d nyas nda dola t r yor dizeleriyle.O bitmeyen yolculu a kar yor Bitmedin yolBitmedin gecenin karanl Kalem,sen ve ben bitmedikBir son yoktur aslaSonun tasarlanm zenginli i vard r Boh as nda saklad klar n , b y k bir y reklilikle bizimle payla yor.Bir ilk kitap olmas na ra men g l bir anlat m ve derin iirler bekliyor sizi.Ezgi akar n bizi yeni yolculuklara karaca yeni [...]

  ncelikle bu kitab okumamda b y k eme i olan Laila ya ve tabii ki Ezgi ye sonsuz te ekk rlerimi sunmak isterim Arar durur insan, bulamad n yazar durur diyerek ge mi Ezgi s z n ba na Evet, yazmak bir aray t r iir ise bu aray a giden uzun ve me akkatli bir yoldur Ezgi ruh boh as nda biriktirdikleri ile bu uzun yola km ve ilk iir kitab Es kiler ile ilk molas n vermi yi ki de vermi molas n ki bizlerle de boh as nda birikenleri payla ma f rsat n bulmu.Kitapta gerek soyut gerek somut bir ok imgenin yer [...]

  T m retilerT m y zlerT m Asyal lar ve T m hinler Birdi t m k talarBirdi kibirliler veKibirden g nah gibi sak nlanlar.Her yerde birdi aputlar, dilek a a lar ve ta tan kulelerBir b t nl k te kil ediyordu hepiniz Som alt ndan g rd m sevgiyiG zlerine s rme ekmi tiHer zamankinden daha de erli de ildiHer zaman yapt m yapt mFazla kapatt m.I n fazlas k rl k yapar baz baz

  3,5 dan 3 iir kitaplar n de erlendirirken iirlerle e le tirdi im duygulara g re puan veriyorum airin kaleminin, duygu ve d nce d nyas n n kuvvetli oldu u belli Kelime oyunlar dozunda ve yerinde.

  Say n Ezgi akar n ilk kitab olan Es kiler e bana uzun gelen bir bekleme s recinden sonra sonunda elime ge ti ve bu sabah okuma f rsat na sahip oldum.Kitap ilk ba ta ns z yle dikkatimi ekti Kelimelerin olgunla malar amac yla kilere kald r lmas air ne g zel bir metafor yaratm Evet, her eyde oldu u gibi kelimelerde de olgunla ma vard r Zamanla, yerli yerine otururlar Kubbenin tam ortas naAs lm dolunayEtraf nda g r lmemi bir hale.Tam alt ndaBa d nen adem.Kesilmi nefesi sessiz kelam kar s nda s.9 Dah [...]

  iir hususunda ok bilgi sahibi olmamakla beraber, bir ilk al ma olarak de erlendirdi imde Es kiler i olduk a ba ar l buldum Kitapta yer alan baz iirleri ok soyut buldum ve anlamakta zorland m Baz lar n ise kendime daha yak n buldum ve a r mlar ndan ho land m Bunun yan s ra s z oyunlar n , se ilen s zc kleri ve mecazi anlat mlar ba ar l buldum Subjektiflik anla l rl k dengesi baz iirlerde daha iyiydi, baz lar nda ise daha k t iirlerin bireysel ya da toplumsal mesaj verme kayg s olmal gibi bir d nc [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *