Kırmızı Pelerinli Kent

Kırmızı Pelerinli Kent #2020

K rm z Pelerinli Kent D nya okurlar nca gelece e kalacak elli yazar aras nda say lan Asl Erdo an n T rkiye de oldu u kadar Avrupa da da ses getirmi kitab K rm z Pelerinli Kent Bir kentin karanl k sokaklar nda kuytu k eler
 • Title: Kırmızı Pelerinli Kent
 • Author: Aslı Erdoğan
 • ISBN: 9789752893580
 • Page: 195
 • Format: Paperback
 • D nya okurlar nca gelece e kalacak elli yazar aras nda say lan Asl Erdo an n T rkiye de oldu u kadar Avrupa da da ses getirmi kitab K rm z Pelerinli Kent Bir kentin karanl k sokaklar nda, kuytu k elerinde kendi izini s ren bir yaln zl k yk s Tan t m B lteninden
  • UNLIMITED KINDLE ↠ Kırmızı Pelerinli Kent - by Aslı Erdoğan
   195 Aslı Erdoğan
  • thumbnail Title: UNLIMITED KINDLE ↠ Kırmızı Pelerinli Kent - by Aslı Erdoğan
   Posted by:Aslı Erdoğan
   Published :2020-02-14T01:41:44+00:00

  257 Comment

  Mucizevi Mandarin in ard ndan K rm z Pelerinli Kent te bitti Asl Erdo an n diline, kurgusuna, anlat m na hayran m Anlatt derinlik tekinsizlik, negatif karanl klar arz etse bile okuma iste i uyand ran, i ine alan, sarmalayan, i tah a an bir yap s var Asl Erdo an ger ekten ok iyi bir yazar Tabii bu kitab okuduktan sonra ba ta Brezilya Rio olmak zere Latin Amerika lkelerine gitmekten vazge ebilirsiniz Sevgiler

  Ba ar s zd maalesef S rekli ayn eyleri okuyup durduk Yani, nas l anlat l r bilmiyorum ama ertesi g n kitab okumaya devam edece iniz zaman neyi okuyaca n z , okuyaca n z eyin nas l anlat lm olaca n kolayca tahmin edebiliyorsunuz Ho uma gitmedi Fakat baz vurucu c mleler de yok de ildi.

  Beni bir adam tan t rd bu kad nla Sonra ba ba a kald k rt en duygular m z defterime ta d m Karalad klar mdan bir tanesi de burada kals n, bakar dururuz A k yk lerinde konu mankeni oldu unun ay rd na varm t varmas na ama yaln zl ktan yle a k na d nm t ki, en karc ili kilerde bile bulunan titrek, k r lgan sevgi solu uyla yetinmeye haz rd D g c eften p ften an lar peri masal na d n t r yor belle i, ald zevki de, oynad rol de abartt k a abart yordu.

  Review published chronicbibliophilia.wordpress Why on earth did I ever choose this city that is so viciously cruel to me This Rio de Janeiro, which conceals its sharp, pointy teeth behind its carnival masks, and envelops my very self in its crimson cloak, woven fiber for fiber of human pain There is only one thing for which we abandon safe waters and cut off our roots Only one thing, for which Adam rejected immortality THE UNKNOWN Asli Erdogan, a Turkish writer, has created a seemingly autobiogr [...]

  Rio turizmini sekteye u ratacak potansiyele sahip sayfalar Rio nun d nyan n geri kalan na asla g sterilmek istenmeyen daimi temsilcilerinin, esas temsilcilerinin hikayesi D nyan n Yeni Yedi Harikas ndan biri olan, g rkemli kurtar c sa heykeli kendini siper etmi olsa da, heykelin gerisindeki ehir kurtar lman n ok uza nda Orada karnaval zaman ara sokaklara serilen cesetler garipsenmiyor favelalar aras ndaki silahl at malar rutinin bir par as haline gelmi onca su un, yoksullu un, hastal n aras nda [...]

  Bir ka arkada m n ne g zeldir yeniden okusak diye dile getirmesiyle evet i te ben de yeniden okuyay m diye ba lad m ama sanki daha nce hi okumam m gibi keyifle ve bir e it merakla elimden b rakamadan okudu um Asl Erdo an kitab oldu u an teredd tteyim belki daha nce hi okumam t m belki de metin her okuyu ta farkl kap lar a t ndan b yle bir hisse kap ld m hangisi do ru, ger ek nerede bilemiyorum Bir nemi yok, kitab n bir zeti de yok Vah i bir ortamda hayatta kalman n nas l n , ne pahas na ve neden [...]

  Asl Erdo an n okudu um ilk kitab de il ama anlayarak okudu um ilk kitab Varolu unu anlamland rmaya al an yazar i in biyografik bir al ma olmu Ger e i arama, bir t rl bulamama, buldu unu sand nda ne yapaca n bilememe ve Rio de Janeiro da hayatta kalma abas ok sesli bir kaos ve kaostan do an bir melodram karm ortaya Kurguyu ve felsefik alt temay ben ok sevdim Merak edenlere Asl Erdo an a bu kitab yla ba lamas n tavsiye ederim.

  Sonunda ehir betimlemeleri ile dolu bu kitab bitirebildim Fena bir kitap de ildi ancak yazar da, zg r de, de sadece Rio dan yak n yorlar Biri bana Ankara dan ok ikayet isin derse ona bu kitab okutaca m Bir de uzun bir s re favela , cang l ya da gringa kelimelerinden birini bile duymak istemiyorum.

  Sade anlat m na ra men, zg r n ya ad klar n okuyucuya, okuyan rahats z edecek kadar iyi hissettirdi ini d n yorum.Kitapta ge en olaylar n, ya anan travmalar n, pek ok noktada yazar n hayat yla rt mesi, kurguyu yazardan soyutlayam yor olmak, beni bu kitaba daha fazlas n hak etti ini d nd m halde 3 y ld z vermeye itti Alt n izdi im muhte em anlat mlardan baz lar nsan, ger ekte duymad n t ketmeye bir t rl doyam yordu Hi bir ey s ylemeden, hi bir ey s ylememek i in konu tuklar n n S f r Noktas na va [...]

  For English, please visit Community BookStop.Orijinali, Zimlicious ta yay nland.Asl Erdo an n K rm z Pelerinli Kent i Rio Okurken hem merak edece iniz, hem tiksinece iniz pisli ini, s cakl n birebir hissedece iniz bir kent Kentteki gerginli i hissederek gerilecek, silah sesleri kulaklar n zda nlay nca kap n z kilitleyip, kitlemedi inizi kontrol edeceksiniz muhtemelen K rm z Pelerinli Kent in etkisine kap l rsan z hatta bir dahaki bakkala gidi inizde kap n n yak nlar nda toplanm bir grup insan va [...]

  Okudu um yorumlardan anlad m kadar yla insan bu roman ya b t n ac mas zl na ra men ok seviyor ya da sadece bitirmek amac yla zar zor sayfalar eviriyor Kendimi ilk kategoride g rebilirim ve bunun tabii ki birka sebebi var.Roman, Rio hakk ndaki bilgileri birka c mleyi ge emeyecek insanlar i in mesela ben ufuk a c Bunu sadece o u zaman bu kadar da olamaz dedirten olaylar g zler n ne serdi i i in de il, g nl k ya amda kullan lan kelimeleri, o k lt r ya amad k a bilemeyece imiz ayr nt lar havai fi ek [...]

  Kaosun denklemi ok basit asl nda Ya am ya am l m l m Oysa hepimiz kendi denklemimizi kurman n ve d nyay ona e de er k lman n pe indeyiz Ne aymazl k Senin i indekileri bar nd racak derinlikte hi bir yer yoktur ger ek d nyada ama sen de, ya am n, l m n ve b t n d lerinle gelece in korkun sonsuzlu unda, oylumsuz bir noktadan daha b y k de ilsin Asl Erdo an K rm z Pelerinli Kent s.126Yine g zel bir Asl Erdo an roman okudum Onun kalemi s radan olaylar arp c metinlere d n t r yor G zeldi

  Asl Erdo an, mesafeli, so uk, sizi i ine almayan, ama yine de arp c , tuhaf bir ekilde cazibeli, farkl bir tonda yazm K rm z Pelerinli Kent i Baz yerlerini i im bulanarak okudum, sindirim gerildi, yine de elimden b rakamad m T rk e yi ok iyi kulland n da s ylemeliyim zetle hem sevdim, hem nefret ettim.

  M thi bir g zlem, m thi bir anlat m, m thi bir yaln zl k, m thi bir ac Kitaptaki duygular o kadar ger ekti ki, hayat nda k sa bir s re bile yaln z kalm her insan mutlaka Asl Erdo an anlayacak ve kat lacakt r Bildi imiz, rendi imiz Rio alg s n , e lenceyi ve zellikle havai fi ek alg s n tamamen de i tirmi Asl Erdo an spoiler Ne ba kalar , ne de kendisi i in sadece yazmak zorunda oldu u i in yaz yordu Bir yaray ka rcas na kabuk kabuk soyuyordu Rio ger e ini ve i kanamal bir hastan n kustu u kara k [...]

  Kendine ozgu daha once karsilasmadigim algilama ve ifade bicimi olan asli erdoganin okudugum 2 kitabi Sunu soylemeliyim ki kitabi okudugumda yazarin karamsar bakis acisi zaman zaman beni yorsa da herkesin kendinden birseyler bulacagi bir kitap Yazarin ic dunyasinin tahlili ve an lara odaklanmis olmasi kitabi benim icin daha bir degerli kiliyor.

  Leo Tolstoy un Anna Karenina ya ba lad me hur c mleyi d nd rd bana bu roman Mutlu aileler birbirlerine benzerler Her mutsuz aileninse kendine zg bir mutsuzlu u vard r imdi bunu romana uyarlay p yeniden form le edersek, ba ar l romanlar belirli kriterleri yerine getirmeleri bak m ndan birbirine benzer Her ba ar s z roman n ise kendine zg bir ba ar s zl vard r Bunun nedeni u bence matematik bir denklem gibi parma m z zerine koyamasak da, her roman n okurca belirlenmi kriterlere vurulmas ka n lmazd [...]

  Kime benzemek isterdin Benzemek isteyebilece im denli iyi birini tan mad m Kendini sevmeyi ren nk ba ka kimse seni sevmeyecek Bir daha d me ve sak n d n p de arkana bakma stedi i kadar ucuz duyarl klara pabu b rakmamaya kararl olsun, g z p narlar nda biriken ya lar engelleyemezdi zg r Yaln zl , odak noktas belirlenemeyen bir a r gibi g vdesine yay l r, sevme ve sevilme gereksinimi l m kal m sorunu haline gelirdi Ya am sevecen, anlaml ya da en az ndan katlan l r k lan tek eyin a k oldu una inand [...]

  Yeni y lda daha ok T rk edebiyat karar mla paralel ekilde ilk Asl Erdo an roman m okumu bulunuyorum, iyi de oldu Hapse d mesinde ise Rio de Janeiro Turizm Ba kanl n n falan parma olabilir Hayatta da gitmem Rio ya aka bir yana, g zeldi olduk a view spoiler Bu kitap, konu olarak bu kitab n yaz lmas n merkeze alan, otobiyografi denebilecek ve ge i leri ilgin olan bir roman Benim normalde sevmedi im kadar ok i li betimlemelere sahip stelik bir ey de anlatm yor d n nce Ancak yle g zel yaz lm ki, ger [...]

  Asl Erdo an dan okudu um ilk kitap Biraz beklentimi y ksek tutmu olmal y m ki duydu um birka yorum, puanlar vesaire kitap beni hayal k r kl na u ratt Kullan lan dilde tam olarak ne oldu unu tan mlayamad m bir yapayl k problemi var Konusu ekici olsa da bu postmodern izler ta yan eser genel olarak benim i in iyi bir rnek de il.

  Bu kadar v lmesine a rd m a k as G men olmaya ve kad nl a dair ok g zel c mleler var i inde ama b t n olarak ok da n k ve okunmas zor buldum Hi keyif vermedi Ba karakteri ok suni ve anlatt hikayeler son derece da n k Rio yu merak ettirmekte dahi epey ba ar s z.

  Kirmizi Pelerinli Kent Asli Erdogan in muhtesem kaleminden Rio Kabuk Adam kitabi da mutlaka okunmali, mutlaka

  Tr s int ressante tournure apr s un d but assez peu convaincant On assiste au d voilement d une ville exotique, moche mais bien vivante, r pugnante mais magn tique la fois, o se rencontrent sans abris et prostitu es, gangsters et fous lier Peut tre pourrais je reprocher Asli Erdogan de ne faire pr valoir que ce c t loufoque et parfois sordide d un endroit qui contient tout ce que l esprit peut imaginer, mais j avoue que les pages sont assez bien crites, avec m me quelques scintillements au momen [...]

  Asl Erdo an kitab na, D nyan n en g zel yeri der Rio lular kentleri i in c mlesi ile ba l yor Bir ehri bir kitab n ba kahraman yap yor ehrin sokaklar n , deh eti, silah seslerini, l m , seksi, uyu turucuyu ve kan her sat r nda sizlere hissettirerek anlat yor Rio pelerinin her par as ndaki duyguyu sizlere ya at yor Ne kadar otobiyografik bir roman olsa da, felsefi yorumlar ve iirsel anlat m yla dikkat ekiyor.Rio da ya anan l mleri sokak sokak tasvir edip, sadece ehrin g zel yanlar n de il, bilinm [...]

  Otobiyografik roman, K rm z Pelerinli Kent hakk nda ok fazla bilgi, insan kendisine sormadan edemiyor Bu yo un ve korkutucu kentten korkmal m y m yoksa inad na gidip bunlar g rmeli, ya amal m y m Ben kendi ad ma roman okurken ne kadar ok korktuysam, midem buland ysa ya da sinirlendiysem imdi bir o kadar bu romanda bahsedilen kenti g rmek istiyorum Roman okuduktan sonra sanki oraya gidersem veya orada olursam bunlar bende ya ayacak ve g recekmi gibi hissediyorum.

  Rio de Janeiro ya gittim, bir T rk kad n m Rio ok acayip, sokaklarda l m kol geziyor ya da l m kokusu var S f r noktas , favela falanBelki Tomris Uyar dan sonraya denkgelmeseydi bu kadar az be enmezdim Asl Erdo an tan sam kesin ok severim, a r sayg duyar m falan, ama kitap Rio yu anlatan az c k da orda muhtemel ya ad klar ve s rekli kendini tekrar eden, bir yk s varsa da benim farkedemedi im bir tasvir tekrarlamas ndan ibaret gibi.

  Asli Erdogan kitaplari arasindan Kirmizi Pelerinli Kent ile baslamak istedim yazari tanimaya Ancak bekledigim kadar kisa surede bitiremedim, icine giremedim Ozgur un yasantisinin Surekli tekrar eden cumleleri okurken, belki bu sefer farkli bir seye baglamak icin yaziyordur diye sabirsizlandim ama hayal kirikligina ugradim Kitabin sonu da o kadar umulduk ki, her sayfada hadi artik olsun bitsin beklentisiyle zorla ilerledim.

  This was one good fight between 3 and 4 stars I liked the narrative it was capturing I also liked the fact that it was telling a very different story about someone in somewhere that is very alien and far away I guess my problem was the language I understand that this is Asli Erdogan s style and that is what people love her Not entirely my cup of tea perhaps

  San yorum yazar n, Rio de Janeiro nun arka mahallelerinde ya arken, ehre ve kendisine ili kin deneyimlerini kaleme alarak olu turdu u an roman tarz bir kitap bu Evet san yorum, nk ne anlatt ndan ziyade nas l anlatt na kap ld m i in baz sayfalar r yadaym gibi okudum Bu sebeple, konudan birazc k kopmu olabilirim Tekrar okumam gerek, herkesin okumas gerek Tavsiyemdir

  Bu kitap sayesinde hi g rmedi im Rio dan nefret ettim Te ekk rler sevgili yazar Asl Erdo an ile y ld z m z n bar abilece ine inanm t m ama Kabuk Adam da oldu u gibi bu kitab da nefret ederek okudum Art k bir 5 y l sonra ba ka bir Asl Erdo an kitab na ans verebilirim belki.

  This is a book within a book written by a Turkish expat living life in Rio de Janeiro Reminds me so much of the dangers of living and working in Rio when language and street fluency is not mastered.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *